Kategórie

Formulár na odstúpenie od zmluvy

~~Predávajúci:
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:Pod Kútmi 32

085 01 Bardejov

Prevádzka: Kúpeľná 3, 085 01 Bardejov

IČO: 46928111, DIČ: SK2023653016

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Prešove, Odd: Sro, Vložka: 27050/P.

Spoločnosť  je platcom DPH !

ORGÁN DOZORU SOI :

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto oznamujem , že odstupujem:

 (*) od zmluvy na tento tovar

(*)od zmluvy o poskytnutí tejto služby :

....................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ................................................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa ...........................................................................................................  
Adresa spotrebiteľa .............................................................................................................................  
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ............................................
Dátum ..............................   


(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. © 2019 - Free Opencart Themes by Zerocarts.com
View Mobile / Standard