Kategórie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

 

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dotknutá osoba:

 

.......................................................................................................................................................

oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

 

                           Prevádzkovateľ:                                         

                                                                                                   AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o.

                                                                                                   Pod Kútmi 32, prev.: Kúpeľná 3
                                                                                                   085 01 Bardejov
                                                                                                   IČO: 46928111
                                                                                                   IČ DPH: SK2023653016

 

Účel spracúvania osobných údajov:         

 • Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, 
 • účelom spracúvania osobných údajov je doručenie objednaného tovaru prostredníctvom doručovacej služby: DHL Express
 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu zákazník prejaví záujem. (potvrdili ste: Prajem si dostávať informácie o novinkách a akciových ponukách)

 

Zoznam osobných údajov:                         

 • Prevádzkovateľ spracúva vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k nákupu tovaru a jeho doručenia;
 • kontaktnými údajmi sú:
  - telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom);
 • fakturačným údajmi sú:
  - meno a priezvisko, adresa doručenia zásielky, príp. adresa trvalého bydliska; 
  - pri firemných zákazníkoch: názov firmy,   IČO, DIČ a IČ DPH, prípadne podpis.

                

Doba poskytnutia súhlasu:                        

 • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa osobné údaje likvidujú po dvoch rokoch (čo je zákonná lehota na reklamáciu tovaru).
 • Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.
 • Na základe požiadavky zákazníka budú osobné údaje (dotknutej osoby) zlikvidované. Týmto je rešpektované tzv. právo na zabudnutie.

 

 

                                                                        Forma zverejnenia:                                     

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje

 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

V Bardejove, dňa .....................

 

 

 

Prevádzkovateľ:                                                                    Dotknutá osoba:

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. © 2019 - Free Opencart Themes by Zerocarts.com
View Mobile / Standard